Till startsida
To content Read more about how we use cookies on gu.se
Sitemap

Nya redskap för hållbar utveckling

Muddring pågår                                                                             Foto: Metsähallitus

Fiske, sjöfart, fritidsbåtstrafik, utsläpp från jordbruk och reningsverk, vindkraftsparker, småbåtshamnar. Det pågår en mängd olika verksamheter i våra kustområden och att planera för ett hållbart nyttjande blir allt viktigare. En förutsättning för god planering är kartor som visar var de känsliga och värdefulla miljöerna finns.

På land har vi sedan länge kartor som visar biologiskt värdefulla miljöer och habitat. Hur det ser ut under havsytan är betydligt mindre känt. Kunskap om var till exempel ålgräsängar, tångbälten och uppväxtområden för fisk finns är viktig i en planeringsprocess, men att ta fram kartor över vad som döljs under havsytan är komplicerat.

Kartlägga genom modellering
Heltäckande undersökningar av havsbottnarna i ett kustområde med bottenhuggare, dykare eller video är sällan möjligt eftersom det är tidsödande och dyrt. I stället är man hänvisad till att ta ett begränsad antal prover och att sedan extrapolera resultaten till platser man inte har undersökt.

För att ta fram heltäckande kartor över havsbottnen på detta sätt används statistiska modeller, där man kombinerar biologiska data från stickprov med information om miljöfaktorer som exempelvis djup, exponering och bottensubstrat. Den senare typen av information är ofta lätt tillgänglig över stora ytor, exempelvis via sjökort. Metoden bygger på att man hittar samband mellan biologi och miljöfaktorer på platser där båda typerna av information förekommer, för att sedan kunna förutsäga hur biologin ser ut på platser där man bara har kunskap om miljöfaktorerna.

I forskningsprogrammet PREHAB testar och jämför vi olika metoder för att kartlägga kustnära bottenmiljöer genom modellering.

Exempel på frågeställningar:
• Vilka bottenhabitat/biotoper kan förutsägas?

• Vilka fysiska miljöfaktorer förutsäger bra? 

• Vilka typer av modeller fungerar bäst? 

• Hur bör stickprovtagningen utformas?


Ekonomisk värdering och scenarier för framtiden

Inom PREHAB testar och utvecklar vi även metoder för att ekonomiskt värdera de kustnära bottenmiljöerna och de ekosystemtjänster de producerar, exempelvis i form av yngelplatser för kommersiella fiskarter och betydelsefulla rekreationsområden för turistindustrin. Detta kan liksom bottnarnas biologiska och ekologiska värde predikteras genom modellering, och åskådliggöras på kartor.

Att modellera skapar även förutsättningar för att testa hur olika ingrepp och åtgärder påverkar havsmiljön såväl ekologiskt som ekonomiskt. Vad skulle det till exempel innebära för fiskproduktionen - räknat i biomassa respektive Euro - om vi når målet i Baltic Sea Action Plan att Secchi-djupet ska öka med 10 procent till år 2021?

Kartor - grund för dialog

Kartor ger underlag för politikers och myndigheters beslut och planering. De är dessutom viktiga för att främja dialog och delaktighet, och kan få stor betydelse för att förebygga och lösa konflikter när olika intressen står mot varandra.

PREHABs verktygslåda

Baserat på resultat från projeket kommer PREHAB att producera en webbplats med råd och riktlinjer för kartläggning av kustnära bottenmiljöer. Målgruppen är planerare på regionala och nationella myndigheter, men även konsulter och andra företag som inventerar och kartlägger marina bottenmiljöer och naturresurser.

Webbplatsen utformas i samarbete med framtida användare och kommer att presenteras i slutet av 2011.

Besök gärna vår web-demo!

© University of Gothenburg, Sweden Box 100, S-405 30 Gothenburg
Phone +46 31-786 0000, About the website

| Map

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?